क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 पदम प्रसाद अधिकारी कार्यालय प्रमुख कृषि बागवानी ९८६२४४७७६६ padamadhikari04@gmail.com
2 गगंन सिहं के.सी. बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी ९८४१३४७६६७ gagankc71@gmail.com
3 शोभा शर्मा बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी ९८४९४२२४१० shova.srijana@gmail.com
4 तारा शर्मा बाली संरक्षण अधिकृत कृषि बाली संरक्षण ९८५८०३२०८१ sharmatara236@gmail.com
5 जिवन सुवेदी माटो विज्ञ कृषि माटो ९८५७८३५९०५ jeevan.subedi@nepal.gov.np
6 प्रकाश पन्थ कृषि प्रसार अधिकृत कृषि कृषि प्रसार 9847301471 prakashpanthaofficial@gmail.com
7 श्रृजना भण्डारी बाली संरक्षण अधिकृत कृषि बाली संरक्षण ९८४५५८५१२५ bsrijana15@gmail.com
8 डा. वाल कुमारी ओलिया तन्तु विज्ञ कृषि - ९८४१७२८०८९ balkumarioliya1@gmail.com
9 वल व विक प्रा.स. कृषि - ९७४१६९९५१० -
10 पार्वता खनाल प्रा.स. कृषि - ९८४३५०११९९ -
11 प्रेम बहादुर लामा लेखापाल प्रशासन - ९८४१५५७८०४ lamapremb@gmail.com
12 हरि पौडेल खरिदार - - -
13 अष्टमाया मर्हजन कार्यालय सहयोगी - ९८४३३१६१६० -
14 सरस्वती कार्की कार्यालय सहयोगी - ९८४१७००१८४ -
15 पदम आले मगर ह.स.चा. - ९८४१३०३७४५ -
16 द्वारिका कुवर कार्यालय सहयोगी - ९८४१७३५२१२ -
17 गणेश बहादुर स्याङ्तान कार्यालय सहयोगी - ९८६१६२०२३२ ganeshsyangtan1@gmail.com
18 सुनिता खड्का कार्यालय सहयोगी - ९८१३२१३०५१ -