कार्यालय प्रयोजनमा गाडी चलाउने ।

सवारी साधनको स्याहार सम्हार गर्ने ।

फार्म प्रबन्धकले लाए अह्राएको काम गर्ने ।