कार्यालय समयमा खोल्ने र वन्द गने ।

कार्यालयको सरसफाई गर्ने ।

आफू भन्दा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीले लाए अह्राएको काम गर्ने ।