नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर

कीर्तिपुर, काठमाडौं

फोन नं. ०१४३३०५५०

इमेल: chckirtipur@gmail.com